Măsurări și Materiale Electrotehnice


Departamentul de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice este alcătuit în prezent dintr-un număr de 23 de cadre didactice titulare dintre care 11 profesori universitari, 5 conferenţiari, 5 şefi de lucrări si 2 asistenţi universitari si 2 profesori asociaţi. Preocuparea de baza a membrilor departamentului este activitatea didactica urmata de cea de cercetare ştiinţifică. Domeniile principale de cercetare sunt studiul posibilităţilor, metodelor, tehnicilor si echipamentelor destinate măsurărilor pe cale electrica a mărimilor electrice şi neelectrice, studiul şi caracterizarea materialelor, biomaterialelor şi nanomaterialelor cu aplicaţii în electrotehnică, monitorizarea parametrilor de mediu, compatibilitate şi poluare electromagnetică.
Departamentul coordonează trei dintre programele de studii ale Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată şi anume:
Programe de licenţă
  •  Instrumentaţie şi achiziţii de date care formează specialişti pentru proiectarea si exploatarea instrumentaţiei industriale si de cercetare utilizată pentru monitorizarea sistemelor şi a proceselor tehnologice.
  •  Informatică aplicată în inginerie electrică care pune accentul pe formarea competenţelor necesare conceperii şi utilizării echipamentelor cu componentă informatică.
    Program de masterat
  •  Sisteme informatice de monitorizare a mediului a cărui misiune este aceea de a forma la absolvenţii de licenţă competente pentru conceperea si exploatarea instrumentaţiei industriale si de cercetare în vederea monitorizării parametrilor de calitate a mediului.